• Czas trwania studiów: dwa semestry od października 2023 r. do czerwca 2024 r.
  • Liczba godzin: 178 (35 punktów ECTS).
  • Planowana liczba uczestników: 16 osób. Docelowa grupa uczestników to absolwenci kierunków budownictwo, inżynieria środowiska i pokrewnych, którzy chcą podnieść kwalifikacje i poszerzyć wiedzę z zakresu projektowania hydrotechnicznego i geotechnicznego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
  • Tryb studiów: niestacjonarny, zjazdy sobotnio - niedzielne, (jeden dzień wykładowy on-line; drugi dzień - zajęcia projektowe (możliwość konsultacji on-line); 14 zjazdów (I semestr – 7 zjazdów; II semestr – 7 zjazdów). Po zakończeniu II semestru egzamin końcowy i obrona prac dyplomowych.
  • Miejsce studiów: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Kraków ul. Warszawska 24.
  • Organizator studiów: Katedra Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów (L-9). Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej, a także specjalistów spoza PK.
  • Termin rozpoczęcia studiów: październik 2023 roku.
  • Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie kart zgłoszeń. Terminy nadsyłania zgłoszeń.
  • Opłata za udział w studiach: koszt studiów.
  • Studia kończyć się będą napisaniem pracy dyplomowej i jej obroną.
  • Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

- ukończone studia wyższe (preferowane kierunki to budownictwo lub inżynieria środowiska, lub pokrewne), co najmniej I stopnia, legitymowanie się co najmniej dyplomem licencjata lub inżyniera,
- znajomość zagadnień z zakresu... (wymienione kompetencje wynikają z: ukończenia odpowiednich studiów wyższych, ukończenia odpowiednich kursów dokształcających lub studiów podyplomowych, doświadczenia zawodowego kandydata lub samodzielnego kształcenia i własnej pracy), wymienione zagadnienia nie są objęte programem studiów podyplomowych.